Privacybeleid

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Lijfspraak, Praktijk voor Coaching & Therapie, gevestigd Boshovensestraat 5, 5561 AR Riethoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65992202.

Doel van verwerking persoonsgegevens Lijfspraak gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Lijfspraak gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u Lijfspraak uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Lijfspraak deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal Lijfspraak over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Lijfspraak gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig geacht worden.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Lijfspraak heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Lijfspraak gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Lijfspraak alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Lijfspraak verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming deelt Lijfspraak uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Lijfspraak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Lijfspraak is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo dient Lijfspraak voor de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkenen

Lijfspraak respecteert uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen.

 

               

   LIJFSPRAAK